Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за неимуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за неимуществени вреди

Уреждане на претенции за неимуществени вреди вследствие на загуба на живот или телесни увреждания и изплащане на обезщетения от „Фонд за незастраховани МПС“ към Гаранционния фонд

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
ІІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт
ІV.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението
V.Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

ІІ. Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

1. Документи за удостоверяване на настъпването на пътнотранспортно произшествие:

  • Констативен протокол с пострадали лица, протокол за пътнотранспортно произшествие или удостоверение, изготвено от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващо настъпването на ПТП.

2. Документи, удостоверяващи правото на увреденото лице да получи обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите:

  • Заверено копие от Удостоверение за наследници, актуално към датата на претенцията, когато молбата се подава от наследник /наследници.
  • Заверено копие от: Акт за смърт; Удостоверение за раждане и/или удостоверение за родствени връзки с пострадалото лице.

3. Документи, удостоверяващи размера на причинените вреди:

Медицински документи, установяващи какви действия по проследяване състоянието на пострадалия са извършени–прегледи, изследвания, констатирано подобрение/влошаване, назначена терапия; експертизи, епикризи, ЕР от ЛКК или ТЕЛК, болнични листове и пр., доказващи настъпването на телесни повреди, вследствие на пътнотранспортното произшествие;

  • Изпълнителен лист, когато има издаден такъв в полза на увреденото лице.