Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за неимуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за неимуществени вреди

Уреждане на претенции за неимуществени вреди вследствие на загуба на живот или телесни увреждания и изплащане на обезщетения от „Фонд за незастраховани МПС“ към Гаранционния фонд

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
ІІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт
ІV.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението
V.Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

V. Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

В срок до три месеца от датата на завеждане на претенцията, Управителният съвет на  Гаранционния фонд се произнася с решение по нея.

Увреденото лице (или упълномощено от него лице) се уведомяват писмено за решението и мотивите за него по предявената претенция.

При определено обезщетение по претенцията, сумата се превежда по банков път, по посочената сметка на увреденото лице или на изрично упълномощено за целта лице. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

Гаранционният фонд може да откаже  изплащане на обезщетение, когато не е налице основание за плащане или когато представените доказателства не са били достатъчни за установяване на основанието или размера на обезщетението.