Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за неимуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за неимуществени вреди

Уреждане на претенции за неимуществени вреди вследствие на загуба на живот или телесни увреждания и изплащане на обезщетения от „Фонд за незастраховани МПС“ към Гаранционния фонд

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
ІІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт
ІV.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението
V.Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

І. Завеждане на претенция

1. Увреденото лице подава писмена молба (уведомление), с която предявява претенция за обезщетение за неимуществени вреди. Формулярът за завеждане на претенция е стандартизиран и може да бъде изтеглен тук.

2. Към молбата задължително се прилагат писмени доказателства (документи) свързани с пътнотранспортното произшествие, както и удостоверение за банкова сметка на увреденото лице или негов пълномощник.

3. Увреденото лице може да подаде молбата, заедно с писмените доказателства:

 • Лично или чрез пълномощник. В пълномощното е необходимо да е вписано, че пълномощникът има право да предявява претенция за изплащане на неимуществени вреди пред Гаранционния фонд.

4. Молбата, заедно с писмените доказателства, може да се подаде

 • до Гаранционния фонд- в офиса на фонда или по поща, като препоръчана пратка с обратна разписка на адрес на Гаранционния фонд : гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 4
 • или
 • до всеки застраховател, предлагащ задължителна застраховка Гражданска отговорност" на автомобилистите, съответно задължителна застраховка "Злополука" на пътниците. Застрахователят предава на Гаранционния фонд всички документи по приетата и обработена при него  претенция в срок от 7 дни от завеждането й.

5. Завеждане на претенцията в регистъра на Гаранционния фонд

 • Молбата с приложените доказателства, се завеждат в регистър съгласно Вътрешните правила на Гаранционния фонд. Всяка заведена претенция се удостоверява с входящ номер от деловодството на Гаранционния фонд и се образува щета (ликвидационна преписка) с отделен номер.

ІІ. Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

1. Документи за удостоверяване на настъпването на пътнотранспортно произшествие:

 • Констативен протокол с пострадали лица, протокол за пътнотранспортно произшествие или удостоверение, изготвено от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващо настъпването на ПТП.

2. Документи, удостоверяващи правото на увреденото лице да получи обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите:

 • Заверено копие от Удостоверение за наследници, актуално към датата на претенцията, когато молбата се подава от наследник /наследници.
 • Заверено копие от: Акт за смърт; Удостоверение за раждане и/или удостоверение за родствени връзки с пострадалото лице.

3. Документи, удостоверяващи размера на причинените вреди:

Медицински документи, установяващи какви действия по проследяване състоянието на пострадалия са извършени–прегледи, изследвания, констатирано подобрение/влошаване, назначена терапия; експертизи, епикризи, ЕР от ЛКК или ТЕЛК, болнични листове и пр., доказващи настъпването на телесни повреди, вследствие на пътнотранспортното произшествие;

 • Изпълнителен лист, когато има издаден такъв в полза на увреденото лице.

ІІІ. Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка по застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт

1. Документи за удостоверяване на настъпването на пътнотранспортно произшествие:

 • Констативен протокол с пострадали лица, протокол за пътнотранспортно произшествие или удостоверение, изготвено от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващо настъпването на ПТП.

2. Документи, удостоверяващи правото на увреденото лице да получи обезщетение по връзка със събитието по застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт:

 • Акт за злополука на пострадал пътник с подробно описание на случая, съставен от превозвача или заверено копие на акт, съставен от компетентен орган по контрол на съответния вид обществен транспорт;
 • Билет, карта или друг документ в оригинал, доказващ, че пострадалият е бил пътник;
 • Заверено копие от Удостоверение за наследници, актуално към датата на претенцията, когато молбата се подава от наследник /наследници.
 • Заверено копие от: Акт за смърт; Удостоверение за раждане и/или удостоверение за родствени връзки с пострадалото лице.

3. Документи, удостоверяващи размера на причинените вреди:

 • Медицински документи, установяващи какви действия по проследяване състоянието на пострадалия са извършени–прегледи, изследвания, констатирано подобрение/влошаване, назначена терапия; експертизи, епикризи, ЕР от ЛКК или ТЕЛК, болнични листове и пр., доказващи настъпването на телесни повреди, вследствие на пътнотранспортното произшествие;
 • Изпълнителен лист, когато има издаден такъв в полза на увреденото лице.

ІV. Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението

1. При смърт или телесни увреждания, претенцията и представените доказателства се разглеждат от експертна застрахователно-медицинска комисия (комисията) към Гаранционния фонд, назначена със заповед на Изпълнителните директори.

2. Комисията прави писмено предложение до Управителния съвет на ГФ относно основанието и размера на обезщетението на увреденото лице в съответствие с представените доказателства при съобразяване със следните критерии:

 • Кръгът на лицата, които имат право на обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания;
 • Тежестта и сериозността на уврежданията, претърпените болки и страдания.
 • При смърт-обстоятелствата, при които е настъпила смъртта, възрастта на починалия, отношенията между починалия и неговия наследник, който предявява претенцията за неимуществени и имуществени вреди;
 • При телесни увреждания- обстоятелствата, при които е настъпило събитието, възрастта на пострадалото лице, характерът на увреждането, функционалните последици в зависимост от степента на телесната повреда- лека, средна, тежка;
 • Допринасяне за настъпване на вредоносния резултат с действия или бездействия на пострадалото лице.
 • Фактическата обстановка при настъпване на събитието в случай, че на пострадалия са били известни обстоятелства, способствали за настъпване на смъртта или увреждането.

3. Размерът на обезщетението за претърпени неимуществени вреди и свързаните с тях имуществени вреди, вследствие на смърт или телесни увреждания, се одобрява от Управителния съвет на фонда въз основа на всички представени доказателства, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.

4. Размерът на обезщетението, изплащано от фонда, не може да надхвърля размера на минималната застрахователна сума по задължителните застраховки, определена за годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие.

V. Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

В срок до три месеца от датата на завеждане на претенцията, Управителният съвет на  Гаранционния фонд се произнася с решение по нея.

Увреденото лице (или упълномощено от него лице) се уведомяват писмено за решението и мотивите за него по предявената претенция.

При определено обезщетение по претенцията, сумата се превежда по банков път, по посочената сметка на увреденото лице или на изрично упълномощено за целта лице. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

Гаранционният фонд може да откаже  изплащане на обезщетение, когато не е налице основание за плащане или когато представените доказателства не са били достатъчни за установяване на основанието или размера на обезщетението.