Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за имуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за имуществени вреди

Уреждане на претенции за обезщетение за имуществени вреди и изплащане на обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от „Фонд за незастраховани МПС“

 

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция
ІІІ.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението.
ІV. Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

ІІ. Писмени доказателства (документи), които се прилагат към молбата (уведомление) за предявяване на претенции за обезщетение

 1. Документи за удостоверяване на настъпването на пътнотранспортно произшествие:
 • Констативен протокол или протокол за пътнотранспортно произшествие или удостоверение, изготвени от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващи настъпването на ПТП - оригинал. Представянето на други доказателства за установяване на ПТП не е задължително.
 • Двустранен констативен протокол за ПТП
 1. Документи, удостоверяващи правото на увреденото лице да получи обезщетение във връзка със събитието:
 • Копие от регистрационния талон на увреденото МПС
 • Удостоверение за наследници в оригинал - актуално към датата на претенцията, в случаите, при които молбата /уведомлението/ се подава от наследник /наследници/
 • Завереното копие на акт за смърт
 1. Документи, удостоверяващи размера на причинените вреди:
 • Протокол за оглед от застраховател, когато такъв е извършван във връзка с претенция за увреденото имущество, заверен с подпис и печат от застрахователя
 • Снимков материал, документиращ вредите, от който да са видни рамата (VIN номер) и  регистрационният номер на увредения автомобил
 • Документите за извършен ремонт на увреденото имущество
 • Заверени преписи от влязло в сила решение, с което размера на причинените имуществени вреди се определя от съдебен орган и експертиза за оценката на вредите
 • Изпълнителен лист - в оригинал

За определяне на обезщетението може да се изискват и други документи, необходими за установяване на обстоятелствата за настъпване на пътнотранспортното произшествие, основанието за плащане и размера на вредите.