Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Изключения

Изключения

 

1. Съгласно разпоредбите в Кодекса за застраховане и своя правилник Гаранционният фонд не извършва плащания по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за:

 • Вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;
 • Вредите, причинени на имуществото на пътник в моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, или на имуществото на член на семейството на виновния водач;
 • Вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това моторно превозно средство;
 • Вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за участниците в състезанието;
 • Вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • Вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически или други материали, представляващи повишена опасност;
 • Вредите, представляващи замърсяване на околната среда;
 • Вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
 • Възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод на смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
 • Лихви за забава, начислени в тежест на виновния водач преди датата на завеждане на претенцията за обезщетение по реда на чл. 31, ал. 1 от ПУДГФ;
 • Обезценка на увреденото имущество;
 • Глоби, конфискации и други имуществени санкции, които не представляват реализация на гражданската отговорност на виновния водач;
 • Вредите, за които обезщетението е било заплатено от виновния водач или от трето лице;
 • Вредите на чуждо имущество, причинени на територията на Република България от неидентифицирано моторно превозно средство, освен в случаите по чл. 288, ал. 2 Кодекс за застраховането (отм.), сега чл.557, ал. 2 от КЗ.
 • Вредите, претърпени от лице, което по собствена воля е пътувало в моторното превозно средство, като е знаело, че владението върху него е било придобито чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс.

2. Съгласно разпоредбите в Кодекса за застраховане и своя правилник Гаранционният фонд не извършва плащания във със задължителната застраховка"Злополука", когато събитието е настъпило вследствие на:

 • Война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други подобни;
 • Терористичен акт;
 • Опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер от пътник;
 • Самоубийство или опит за самоубийство на пътник;
 • Заболяване от каквото и да е естество на пътник, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и др., освен в случаите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане;
 • Преждевременно раждане или аборт на пътник, освен ако те са предизвикани от настъпила злополука;
 • Температурни влияния (простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар), операции, облъчване, инжекции и други лечебни действия на пътник, доколкото те не са следствие от възникнала злополука;
 • Алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания на пътник, употреба на наркотични вещества или техни аналози от пътник;
 • Земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение.