Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Информация за онлайн плащанията

  /   Информация за онлайн плащанията

Чрез услугата „виртуален терминал“ Гаранционният фонд дава възможност на гражданите да заплатят онлайн следните  задължения:

 • Глоби и имуществени санкции, наложени заради несключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
 • Задължения във връзка с регресни покани, споразумения, спогодби и съдебни решения.

Гаранционен фонд е ангажиран с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, съгласно правната рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и приложимото законодателство на Република България и държавите членки на Европейския съюз.

Интернет страницата на Гаранционен фонд  е публично достъпна. По-голямата част от съдържанието се достъпва свободно, без да се изисква предоставяне на лична информация. За някои персонализирани услуги, е необходимо да предоставите контактна или друга информация и/или данни, които Ви идентифицират. Събираните лични данни са свързани с конкретни цели, които отразяват и правните основания за тяхното обработване и са предмет на защита, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация, относно правилата за защита на личните данни, които Гаранционен фонд прилага, както и относно реда, по който можете да упражните правата си върху обработваните Ваши лични данни, можете да видите в Политиката за защита на личните данни на Гаранционен фонд. Преди да попълните каквито и да било лични данни, е необходимо да се запознаете със съдържанието на документа и да продължите, ако сте съгласни с условията в него.

І. Заплащане на глоби и имуществени санкции, наложени заради несключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

 1. За да извършите заплащане на този вид задължения е необходимо да попълните в електронната форма на виртуалния терминал следната информация:
 • Сума на глобата/имуществена санкция;
 • Номерът на наказателното постановление или електронния фиш, с което се налага санкцията;
 • Трите имена на задълженото лице, като ги попълните в съответните полета на електронната форма;
 • ЕГН на задълженото лице.
 1. Тези данни са посочени в наказателното постановление или електронния фиш.
 2. Размерът на глобите и имуществените санкции за несключена "Гражданска отговорност" на автомобилистите е указан в Кодекса за застраховане (чл. 638). Ето какви са санкциите:
 • Глобата за физическо лице е 250 лв., а при повторно нарушение – 800 лв.
 • Имуществената санкция за юридическо лице или едноличен търговец е 2000 лв. а при повторно нарушение – 4000 лв.
 • На санкции подлежат и водачите, които не са собственици и управляват моторно превозно средство без застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. В този случай глобата е 400 лв. , а при повторно нарушение – 800 лв.

ІІ. Заплащане на задължения във връзка с регресни покани, споразумения, спогодби и съдебни решения:

 1. За да извършите заплащане на този вид задължения е необходимо да попълните в електронната форма на виртуалния терминал следната информация:
 • Сума на задължението;
 • Номер и година на щетата и/или номер на делото
 • Трите имена на задълженото лице, като ги попълните в съответните полета на електронната форма;
 • ЕГН на задълженото лице.
 1. Тези данни са посочени в съответния документ, издаден във връзка със задължението - регресна покана, споразумение, спогодба, съдебно решение.

ІІІ. Възстановяването на суми по направени онлайн плащания, които са недължими, некоректни или двойно платени

 1. В случай, че е извършено плащане чрез виртуалният терминал на Гаранционния фонд, което е недължимо, некоректно или двойно платено, то сумата ще бъде възстановена на платеца.
 2. За целта платецът следва да подаде искане за възстановяване на недължими, некоректни или двойно платени суми в свободен текст към Гаранционния фонд. Искането може да бъде изпратено по електронна поща на адрес gf@gfund.bg или по физическа поща на адреса на Гаранционния фонд - гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 4.
 3. Към искането следва да има приложено и доказателство, че съответният превод не се е отнасял за Фонда, е двойно преведен или сумата е надвнесена/грешна.
 4. Данните, които следва да съдържа искането, са:
 • Данни на лицето искател/задълженото лице;
 • Информация за извършения грешен превод: дата, наредител, сума, основание;
 • Банкови детайли за възстановяване на сумата;
 • Основание за исканото възстановяване и данни за контакт.
 1. В срок до 10 работни дни искането ще бъде разгледано от Гаранционния фонд и при установяване на основание за връщане, сумата ще бъде възстановена по посочената в искането банкова сметка. В случай на липса на основание за възстановяване ще бъде изпратен мотивиран отказ.