Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Защита на личните данните

  /   Защита на личните данните

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Гаранционен фонд е юридическо лице със седалище в гр. София. Гаранционният фонд:

 1. извършва плащания в полза на увредените лица за вреди, причинени от неидентифицирано моторно превозно средство, когато виновният водач на моторно превозно средство няма сключена валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или когато няма сключена задължителна застраховка "Злополука" на пътниците;
 2. гарантира вземанията на увредените лица за отговорността, свързана с моторни превозни средства, които обичайно се намират в Република България, при условията и по реда на този кодекс при несъстоятелност на застрахователи, предлагащи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и/или задължителна застраховка "Злополука" на пътниците, които застрахователи са със седалище в Република България или са от трета държава чрез клон, регистриран в Република България;
 3. гарантира вземанията по застраховките по раздел I от приложение № 1 при несъстоятелност на застрахователи със седалище в Република България или от трета държава чрез клон, регистриран в Република България;
 4. създава и поддържа Информационен център, който предоставя информация на увредените лица във връзка със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците;
 5. изпълнява предвидените в този кодекс функции във връзка с несъстоятелност на застраховател;
 6. създава и поддържа електронна информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в това число за издаване на застрахователни полици по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците.

Данни за контакт с Гаранционен фонд

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев №2, ет. 4

Телефон: +359 /2/ 980 66 72

Ел. поща: gf@gfund.bg

Интернет страница: www.guaranteefund.org

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните:

Ел. поща: gdpr@gfund.bg

Личните данни, които администраторът събира, трябва да бъдат ограничени до това, което е необходимо за съответната цел на обработване (принцип на минимизиране на данните, които могат да бъдат обработвани за конкретния субект)

 • ДЛЗД/Отговорникът по защита на данните следи за събиране само на тази информация, която е строго необходимо за целта на обработване.

 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЪБИРАНИ ЗА КОНКРЕТНИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ И ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ И НЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ПО-НАТАТЪК ПО НАЧИН, НЕСЪВМЕСТИМ С ТЕЗИ ЦЕЛИ.

 

ГАРАНЦИОННИЯТ ФОНД обработва лични данни в следните основни направления:

 1. При обработване на претенции по КЗ от ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД (ликвидационна дейност);
 2. При осъществяване на функциите на ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД по създаване и поддържане на Информационен център, както и Електронна информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в това число за издаване на застрахователни полици по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и застраховка Злополука на пътниците;
 3. При осъществяване на функциите на ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД като работодател/възложител по договори;
 4. При обработване на постъпили жалби от субекти на лични данни;
 5. Във връзка с уведомяване на собствениците на МПС, за които не е сключен договор за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен;
 6. Чрез интернет сайта на ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД относно:

- Справка за брой причинени ПТП по чл. 7, ал. 5 от Наредба № Iз-41;

- Проверка за сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или гранична застраховка по чл. 483, ал. 2 от КЗ;

 1. В отношенията с презастрахователи, доставчици, държавни органи и Национално бюро на българските автомобилни застрахователи;
 2. Видеонаблюдение.

     Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. За целта се прилагат подходящи технически и организационни мерки във Фонда.

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с искане за оттегляне на съгласие от субекта на данните.

 Гаранционен фонд ще съхранява Вашите лични данни не повече от предвидените законови срокове за съхраняване на личните Ви данни

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Гаранционен фонд и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от Гаранционен фонд личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от Гаранционен фонд да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от Гаранционен фонд личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от Гаранционен фонд, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е  Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Гаранционен фонд (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Гаранционен фонд или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

 

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук:(www.guaranteefund.org)

 

Как ще съхранявате и пазите моите лични данни, които събирате?

Гаранционен фонд ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Гаранционен фонд по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на Гаранционен фонд или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп за посочените контактни данни на Гаранционен фонд, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: (опишете при контакт дали и как е необходимо да се легитимира субектът на данни, така че да удостоверите самоличността му еднозначно – лични документи, клиентски номер, електронна карта и т.н.).

 

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев №2, ет. 4, Гаранционен фонд

Телефон: +359 /2/ 980 66 72

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: gdpr@gfund.bg