Общ преглед

1. Регистри

Информационният център поддържа регистър на:

 • Регистрационните номера на моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република Бългррия;
 • Застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите в Република България посредством установяване или при условията на свободата на предоставяне на услуги;
 • Данни от договорите за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, от сертификатите “Зелена карта” и от договорите за гранична застраховка;
 • списък на представителите за уреждане на претенции на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в държава членка и назначени за държавите членки от застрахователи със седалище в Република България;
 • Данни за превозвачите, получили разрешение да извършват обществен превоз на пътници;
 • Застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в Република България посредством установяване или при условията на свободата на предоставяне на услуги;
 • Данни от договорите за задължителна застраховка “Злополука” на пътниците;
 • Сведения за моторните превозни средства във всяка държава членка, които са освободени от задължението да сключват задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и за органите, натоварени да изплащат обезщетение на лицата, увредени от такива автомобили.

2. Предоставяне на информация

2.1. Разкриване на информация пред увреденото лице.

Информационният център предоставя на увреденото лице информация във връзка с правото му да получи обезщетение:

 • По задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите;
 • По задължителната застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз.

Увреденото лице подава заявление в Гаранционния фонд, в което посочва:

 • Точните дата и място на настъпване на застрахователното събитие;
 • Регистрационния номер на превозното средство, както и
 • Други сведения за неговото установяване, ако такива са му известни.

Информационният център предоставя информацията, с която разполага, не по-късно от три дни след получаване на писменото запитване от увреденото лице.

2.2. Предоставяне на информация от застраховател

Всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и/или задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в Република България посредством установяване или при условията на свободата на предоставяне на услуги, представя на Информационния център:

 • Справка за сключените и за прекратените застрахователни договори към края на предходната седмица;
 • Списък на местата си на дейност в рамките на държавите членки, както и на представителите си за уреждане на претенции по застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите във всички държави членки.

2.3. Обмен на информация и взаимодействие с компетентните държавни органи

Информационният център обменя информация с компетентните държавни органи, които регистрират моторните превозни средства в Република България и които осъществяват държавния надзор върху превозвачите на пътници със средства за обществен превоз.

2.3.1. Информационният център:

 • Предоставя на компетентните органи ежеседмично до петък информация, актуална към края на предходната календарна седмица за всички моторни превозни средства със сключени и действащи застрахователни договори по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и за всички превозвачи на пътници със средства за обществен превоз със сключени и действащи застрахователни договори по задължителна застраховка “Злополука” на пътниците;
 • От 15.07.2007 г. създава необходимата организация за уведомяване на собствениците на моторни превозни средства, за които не е сключен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен, и им дава срок 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за тази застраховка;
 • Предоставя ежеседмично на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи списък на моторните превозни средства, за които не са били представени доказателствата по изречение второ;
 • Уведомява органите, които осъществяват държавния надзор върху превозвачите на пътници със средства за обществен превоз, за превозвачите, които не са сключили задължителна застраховка “Злополука” на пътниците;
 • Обменя информация с компетентните държавни органи, които регистрират пътнотранспортните произшествия, настъпили на територията на Република България.

2.3.2. Компетентните органи:

 • Предоставят ежеседмично до първия работен ден на следващата седмица в Информационния център актуален списък на регистрираните моторни превозни средства в Република България и на регистрираните превозвачи на пътници със средства за обществен превоз;
 • Незабавно предприемат мерки за спиране от движение на моторните превозни средства или на средствата за обществен превоз на пътници и за налагане на съответните административни наказания, когато не е била сключена задължителна застраховка.

Формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта са уредени в НАРЕДБА № Iв-991 от 3.07.2006 г., издадена от министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта и председателя на Комисията за финансов надзор и обнародвана в Държавен вестник, бр. 57 от 14.07.2006 г.

Документите, изготвени от фонда въз основа на данните от Информационния център, до доказване на противното, удостоверяват застрахователя, номера на договора за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или “Злополука” на пътниците, началната и крайната дата на покритието, регистрационния номер и номер на рама (шаси) на моторното превозно средство, име/наименование и адрес/адрес на управление на собственика на моторното превозно средство или превозвача на пътници със средства за обществен превоз.