Справка за застраховка, издавана от ИЦ към ГФ

За настъпили застрахователни събития след 1.01.2006 г. Информационният център към Гаранционния фонд предоставя на увреденото лице, във връзка с правото му да получи обезщетение, информация за застрахователя и застрахователната полица „Гражданска отговорност” на виновния водач, когато такава информация липсва в документа, издаден от съответния компетентен орган за настъпилото събитие (протокол за ПТП, констативен протокол или друг документ).

Ако сте пострадало лице при пътнотранспортно произшествие, може да направите запитване в Информационния център на Гаранционния фонд за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен транспорт.

За да получите необходимата Ви информация следва да подготвите писмено заявление, в което да посочите:

  • Точните дата и място на настъпване на застрахователното събитие;
  • Регистрационния номер на превозното средство;
  • Други сведения за неговото установяване/рама/, ако такива са Ви известни.

Към молбата трябва да приложените копие на протокол за пътнотранспортно произшествие, констативен протокол или удостоверение, изготвени от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващи настъпването на ПТП, от който е видно, че сте увредено лице /пострадал/. Ако сте наследник, прилагате и копие от удостоверението за наследници.

Запитването може да направите лично или чрез упълномощено от Вас лице, което се удостоверява с нотариално заверено пълномощно.

 

Изтеглете заявление за справка.