Обезщетения

Гаранционният фонд извършва плащания на основание чл. 557 от Кодекса за застраховането (ДВ, бр. 102/ 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г.), (КЗ), а именно:

Гаранционният фонд изплаща на увредените лица от Фонда за незастраховани МПС обезщетения за:

 • имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, причинени на територията на Република България от моторно превозно средство, което е напуснало местопроизшествието и не е било установено (неидентифицирано моторно превозно средство);
 • имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания и за вреди на чуждо имущество, причинени:

 

  • на територията на Република България, на територията на друга държава членка или на територията на трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение, от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България и за което няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
  • на територията на Република България или на друга държава членка от моторно превозно средство, което се доставя в Република България от друга държава членка и не е било формално регистрирано в Република България, при условие че събитието настъпи в 30-дневен срок от приемането на моторното превозно средство от приобретателя и за моторното превозно средство няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
  • на територията на Република България от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на трета държава и за което няма гранична застраховка или сертификат "Зелена карта";
  • на територията на Република България от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България или на територията на друга държава членка и владението върху което е било отнето чрез кражба, грабеж или друго престъпление; в този случай Гаранционният фонд изплаща обезщетение за вредите, причинени на имуществото на увредените лица, надвишаващи 400 лв.

Гаранционният фонд не заплаща вреди на имущество, причинени от неидентифицирано моторно превозно средство, освен когато с неидентифицираното моторно превозно средство са причинени значителни телесни увреждания и това е наложило престой в лечебно заведение за болнична помощ или е причинена смърт. В този случай Гаранционният фонд изплаща обезщетение и за вредите, причинени на имущество на всички лица, надвишаващи 500 лв. Телесните увреждания, които са значителни, се определят с правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд.

Гаранционният фонд не извършва плащане от Фонда за незастраховани МПС за вредите, претърпени от лице, което по собствена воля е пътувало в моторното превозно средство, като е знаело, че:

 • владението върху него е било придобито чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс, или
 • същото не е застраховано и Гаранционният фонд е доказал, че лицето е знаело това обстоятелство.

Гаранционният фонд изплаща обезщетения и по задължителната застраховка "Злополука" на пътниците, ако превозвачът не е имал такава застраховка.

Лицето, което желае да получи обезщетение, е длъжно да отправи към Гаранционния фонд писмена претенция. С предявяването на писмената претенция, освен документите, описани в Раздел "Имуществени вреди" и Раздел "Неимуществени вреди", се предоставят и:

 • Пълни и точни данни за банкова сметка, по която да се извършват плащанията- удостоверение или друг документ, съдържащ тези данни;

Плащане от Гаранционния фонд към увредено лице чрез пълномощник:

 • Допуска се само въз основа на изрично пис­мено пълномощно с нотариална заверка на подписите относно конкретна претенция, в което се съдържа изявление, че увреденото лице е уведомено, че има право да получи плащането лично.

Изплащане на обезщете­ние, определено като тотална щета на моторно превозно средство:

 • Преди изплащане на обезщете­ние, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, Гаранционният фонд изисква от ползва­теля на застрахователна услуга удостоверение от компетентните регистрационни органи за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство, в което е отбелязано, че прекратяването на регистрацията е поради настъпилата тотална щета.