Нормативна уредба

Кодекс за застраховането


Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължително застраховане. по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите „Злополука“


Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистър на Гаранционния фонд за обмяна и защита на информация и за издаване и отчитане на задължителните застраховки по чл. 461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховане


НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. (изм. и доп., ДВ. бр.19 от 25.04.2017 г.) за документите и реда за събиране на информация при пътнотранспортни доставки и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи,


Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд

 

Правила за обявяване на невалидни и анулирани знаци по смисъла на Наредба № 49 за задължително застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобили и пътници в обществото

 

Декларация Родител - настойник

 

Образец на форма за искане от субект на данните

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

 

БЛАНКА ЖАЛБА/СИГНАЛ