Управление

Управлението на Гаранционния фонд (ГФ, фонда) е уредено в Дял трети, Глава петдесета от Кодекса за застраховането (обн. ДВ, бр.102/29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г.) (КЗ).

Органи на Гаранционния фонд са:

 •  съвет на Гаранционния фонд;
 •  управителен съвет;
 •  двама изпълнителни директори.

Състав на съвета на Гаранционния фонд

Съветът на Гаранционния фонд се състои от всички застрахователи, които са задължени да правят вноски към него:

 • Всички застрахователи със седалище в Република България и застрахователите от трета държава, регистрирали клон по Търговския закон в Република България, предлагащи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и/или задължителна застраховка "Злополука" на пътниците, или застраховка по раздел I от приложение № 1;
 • Застрахователите от държави членки, които предлагат задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и/или задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги.

Състав на управителния съвет

Управителният съвет на Гаранционния фонд се състои от 7 членове:

 •  г-н Максим Колев
 •  г-н Орлин Пенев
 •  г-н Пламен Шинов
 •  г-н Юри Копач
 •  г-н Петър Аврамов
 •  г-н Стефан Стоилков
 •  г-н Милен Марков

Председател на Управителния съвет е г-н Максим Колев.

Изпълнителни директори

В съответствие с чл. 553 от КЗ изпълнителните директори заедно представляват Гаранционния фонд и осъществяват текущото му ръководство.

Изпълнителни директори на Гаранционния фонд са:

 •  г-н Максим Колев
 •  г-н Стефан Стоилков

Г-н Стефан Стоилков е избран за изпълнителен директор, който самостоятелно ще осъществява правомощията на Гаранционния фонд и ще го представлява като синдик при несъстоятелност на застраховател или презастраховател.