Гаранционен фонд

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в София и има предмет на дейност извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в обществения транспорт.

Създаден е през 1997 г. с Закона за застраховане, извършва своята дейност съобразно действащото законодателство и разработен правилник за устройството и дейността.

Фондът е институция с дългогодишна история и доказана стабилност, която има сериозно превантивно въздействие върху задължителното застраховане.

Гаранционният фонд изпълнява функции и задачи, възложени по закон, насочени към защита на интересите на гражданите на Република България и на Европейския съюз, както и към осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие в организацията.

Мисията:

Да отговори на предизвикателствата на новите реалности, като комбинира натрупания опит и актуалните изисквания за развитие на застрахователната сфера.

Целта:

Професионално и коректно обслужване на клиентите на фонда. Това са както пострадалите лица, предявили претенцията си за обезщетение, така и регресноотговорните лица, в това число и упълномощените от тях лица, имащи представителна власт по отношение на Фонда.
Тази основна цел постигаме чрез създаване на подходящи условия за своевременно обезщетяване на пострадалите от катастрофи. При отчитането на общия социален статус в страната, прилагаме подход за доброволно уреждане на взаимоотношенията със задължените лица.

Функциите:

 • Администриране на единна система за отчитане на задължителното застраховане;
 • Издаване и администриране на знак, удостоверяващ сключената задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите;
 • Изплащане на дължимите обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в средствата за обществен транспорт;
 • Предоставянето на информация във връзка с възможността на правоимащите лица да получат обезщетение;

Задачите:

 • Функциониране на единната система за отчитане на задължителното застраховане и използването на данните, съобразно европейските директиви в застрахователния сектор и действуващото национално законодателство;
 • Работа в полза на гражданите на България и на страните-членки на Европейския съюз;
 • Отговорно управление на парите на добросъвестните граждани.

Средствата:

 • Прилагане на разпоредбите на действащите законови и подзаконови нормативни актове, както и актове на българските държавни органи, регулиращи по силата на закона дейността в областта на застраховането;
 • Осъществяване на връзка и осигуряване на взаимодействие с членове на фонда, с компетентните държавни органи;
 • Участие в разработването, изменението и хармонизирането на проекти на нормативни актове в областта на застраховането.

Всички процеси в нашата организация се извършват чрез:

 • Спазване на принципите на законност, обективност и добросъвестност;
 • Създаване на условия за компетентност, честност и прозрачност в действията;
 • Създаване на условия за съпричастност и ангажиране на всеки служител за качествена работа, утвърждаване и просперит на организацията;
 • Спазване на приложимите нормативни изисквания;
 • Прилагане на действащите правила за етично поведение и за вътрешната трудов ред;
 • Уважение и коректно отношение към организацията и клиентите съгласно действащите правила.